12
GB2
Soundcraft

4 group busses configured and an integral 6 x 2 matrix

GB2는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹서로서, 스테레오 Subgroup 2개와 Integral 6x2 Matrix로 형성된 그룹 버스 4개를 특징으로 한다. 각각 스테레오 인풋 2개를 가진 16 모노 인풋들의 프레임 사이즈가 있으며, 각각의 인풋은 고성능 Mic Pre와 Aux 버스 6개를 가지고 있다.

[특 징]
- 각 채널 48V 팬텀파워 스위치 내장
- 6개의 AUX SEND 제공
- 4개의 서브그룹과 6x2의 출력 매트릭스 제공
- GB30 마이크 프리앰프 제공
- 4BAND GB30 EQ 제공
- 통합 파워 서플라이, 외부 파워서플라이 링크 옵션

[사 양]
- Channels : 16ch / 24ch / 32ch
- Aux send : 6
- Sub groups : 4
- Matrix : 6 x 2
- FX Returns : 2 stereo inputs
- Frequency Response : +/-1dB, 20Hz ~20kHz
- Mic E.I.N. Noise : -128dBu
- Mix Output Noise : <-85dBu
- Group Outputs Noise : <-85dBu
- Aux Outputs Noise : <-83dBu
- Matrix Outputs Noise : <-89dBu
- T.H.D : 0.006% @ 1kHz
- Crosstalk : >95dB
- EQ : 2 fixed, 2 swept
- Filters : 100Hz HPF
- CMRR : >80dB
- Dimension (H x W x D)mm :
(GB2 16ch) 159 x 790 x 656
(GB2 24ch) 159 x 1013 x 656
(GB2 32ch) 159 x 1247 x 656
- Weight : 22kg / 25kg / 30kg